Konkurs „Kulturalnie podejrzane”

Filed under: | Tags: | Luty 23rd, 2012
Post

Z okazji pierwszych urodzin bloga zachęcam Was do udziału w konkursie „Kulturalnie podejrzane”, który zostanie przeprowadzony 27 lutego 2012 roku.

Waszym zadaniem będzie jak najszybsze udzielenie (drogą mailową)odpowiedzi na pytania-zagadki, które będą się pojawiać na fanpage’u Sztukatułki na Facebooku.

Pytania będą publikowane 27 lutego 2012 r. (poniedziałek) między godz. 10 a 18 w nieokreślonych interwałach czasowych. Bądźcie więc czujni!

Kto pierwszy wyśle na adres ekm@sztukatulka.pl prawidłową odpowiedź, ten wygrywa nagrodę przypisanę do danej zagadki. Nie będą brane pod uwagę odpowiedzi zamieszczone w komentarzach na Facebooku. Pamiętajcie, żeby w mailu zamieścić swoje imię, nazwisko oraz adres, na który będę mogła wysłać nagrody – to bardzo usprawni całą akcję.

Możecie próbować odpowiedzieć na wszystkie pytania. Jeśli zdarzy się tak, że w kilku/kilkunastu pytaniach jako pierwsi odpowiecie prawidłowo, po prostu otrzymacie wszystkie nagrody (do każdego pytania będzie przypisana konkretna nagroda). Także warto się postarać.

Pytania-zagadki będą dotyczyły treści zamieszczonych na blogu od początku jego funkcjonowania. Zachęcam więc do uważnego przejrzenia tekstów i zdjęć, a także śledzenia, które z archiwalnych materiałów przypominam na Facebooku.

Nagrodami w konkursie są: koszulki Sztukatułki, książki, płyty, kalendarze oraz rękodzieło.

REGULAMIN KONKURSU

Poprzez fakt wysłania maila z danymi osobowymi, akceptuję poniższe zasady regulaminu oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 • Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pomocą niniejszego formularza INTERIA.PL Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373733.
 • Zostałem(am) poinformowany(a), że moje dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu
 • przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich poprawiania.

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Kulturalnie podejrzane” (dalej: „Konkurs”) jest INTERIA.PL Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373733 (dalej „Organizator”).
2. Konkurs trwa od  dnia 27.02.2012 od godziny 10:00 do godziny 18:00 dnia 27.02.2011 r.
3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej http://sztukatulka.pl/
4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, które w jak najkrótszym czasie odpowiedzą poprawnie na pytania-zagadki.

II. Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, jednak wyłącznie takie, które ukończyły 13 lat mogą brać udział w Konkursie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
3. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) – odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
4. Wysyłając maila z danymi osobowymi Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.
5. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://sztukatulka.pl/.

III. Zasady Konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
1) udzielenie odpowiedzi na pytanie-zagadkę,
2) wysłanie maila z odpowiedzią na adres ekm@sztukatulka.pl  
2. Jeden Uczestnik może wziąć udział w konkursie nieograniczoną ilość razy, zwiększając swoje szanse na zdobycie większej liczby nagród.

 
IV. Wybór Zwycięzców
1. Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż 4 dni po zakończeniu Konkursu.

2. Wyłonienia zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

 1. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
 2. wyłonienie zwycięzców Konkursu,
 3. stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,
 4. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

3. Zwycięzcami Konkursu zostaną pierwsze osoby, które najszybciej wyślą maila z prawidłową odpowiedzią na adres ekm@sztukatulka.pl.  Decyduje kolejność zgłoszeń. W każdym pytaniu-zagadce wygrywa tylko jedna osoba, która najszybciej udzieli odpowiedzi drogą mailową.

4. Wyłonienia zwycięzców dokona Komisja Konkursowa.
V. Nagrody
1. Fundatorem nagród jest Organizator.
2. Nagrodami w Konkursie są koszulki z logo Sztukatułki, książki, płyty, kalendarze oraz rękodzieło.

3. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni drogą poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego została nadesłana nagrodzona odpowiedź na pytanie. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II pkt. 1, 2 rozdz. III pkt. 1, 2, 3 nagrody przepadają na rzecz INTERIA.PL.
4. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie przez zwycięzcę danych, umożliwiających jego identyfikację obejmujących: jego imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium RP,.
5. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
6. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi, stosowne oświadczenie na piśmie.
7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Organizatora Pocztą Polską lub pocztą kurierską na wskazane przez nich adresy. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród.
8. W wypadku, gdy zwycięzcą zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk rodziców lub opiekunów.
9. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producentów.


VI. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji prawa do nagrody.
2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom konkursu.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zamieszczenia wszystkich lub tylko niektórych spośród wskazanych wyżej danych uczestnika. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu pięciu dni od dnia wyboru zwycięzców.
4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: INTERIA.PL Sp. z o. o. os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków.
5. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. Reklamacje

 1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.
 2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora – INTERIA.PL. os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

VIII. Postanowienia końcowe
1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają Zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na Pytania, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z uczestnikiem.

2. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,
b. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych.
3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*